Tag: nhưng chúng ta sẽ không bác bỏ những gì đã xảy ra cho đến nay..