Tag: nhưng chúng ta sẽ có ít thời gian chuẩn bị cho chiến tranh hơn..