Tag: để cuộc thảo luận về ông ta có thể hoàn toàn kết thúc.