Tag: Đáng lẽ ổng phải ở trong đội quốc gia lâu rồi..