Tag: Bayern Munich thách đấu với kilholstein trong vòng thứ hai của chiếc cốc Đức..